Navodila za avtorje prispevkov v reviji SRP

Revija Specialna in rehabilitacijska pedagogika objavlja izvirne znanstvene ter pregledne in strokovne prispevke z različnih področij specialne in rehabilitacijske pedagogike ter drugih sorodnih znanstvenih in umetnostnih področij, ki se ukvarjajo s proučevanjem specifičnosti razvoja in delovanja vseh skupin oseb s posebnimi potrebami, z vprašanji njihove vzgoje, izobraževanja, rehabilitacije, usposabljanja, dela in varstva ter z delovanjem na družbene dejavnike, ki vplivajo na vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo.

Vsi objavljeni prispevki so recenzirani. Objava v reviji je brezplačna.

Prispevek

Prispevek naj obsega od 5.000 do 7.000 besed in naj ne bo daljši od 20 strani. Biti mora izvirno, še ne objavljeno delo, ki ni v recenzijskem postopku pri kateri drugi reviji ali založniku.

Recenzijski postopek

Znanstvene in strokovne prispevke, ki na podlagi presoje urednikov ustrezajo ciljem in namenu revije, pošljemo v postopek anonimnega recenziranja. Revija recenzijski postopek vodi prek elektronske pošte. Svoj prispevek pošljite po elektronski pošti na naslov: zalozba@centerkontura.si.

Oblika prispevka

Prispevek naj bo napisan v pisavi Calibri, velikost pisave je 12, z dvojnim razmikom med vrsticami. Besedilo naj bo oblikovano brez določene poravnave. Slike in tabele morajo biti umeščene na ustrezno mesto v besedilu.

Naslovna stran

Naslovna stran prispevka naj obsega: ime in priimek avtorja, njegov natančni akademski in strokovni naziv ter naziv ustanove, kjer je delo nastalo, poštni in elektronski naslov kontaktnega avtorja, slovenski in angleški naslov prispevka. Naslov naj bo jasen in naj jedrnato označuje bistvene elemente vsebine. Vsebuje naj največ 75 znakov.

Za zagotovitev anonimnega recenzijskega postopka naslovna stran ne sme biti del besedila, temveč jo avtorji kot posebno priponko pripnejo v elektronsko sporočilo, ki ga pošljejo na uredništvo revije.

Prva stran

Na prvi strani ne navajamo imen avtorjev.

Prva stran osnovnega besedila se mora začeti z naslovom prispevka (v slovenskem in angleškem jeziku) in izvlečkom ne daljšim od 250 besed, ki kratko povzema vse bistvene elemente članka (v slovenskem in angleškem jeziku). Izvleček ne sme biti le napoved vsebine članka, temveč njen zgoščeni prikaz. Ne sme vsebovati neopredeljenih kratic ali virov.

Za povzetkom navedite 3 do 5 ključnih besed ali besednih zvez po abecednem vrstnem redu (v obeh jezikih).

Osrednji del prispevka

Vsak prispevek naj bo logično strukturiran, berljiv in razumljiv ter jezikovno in terminološko ustrezen. Tako znanstveni kot strokovni prispevki morajo imeti jasno opredeljen namen pisanja.

Znanstveni prispevek, ki temelji na empirični raziskavi, naj bo organiziran po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion). V uvodnem delu naj bo jasno predstavljeno teoretično ozadje, ki predstavlja širok, kritičen pregled pomembnejše znanstvene literature o obravnavani temi. Prav tako naj bo v zadnjem delu uvoda jasno predstavljen namen oz. problem in cilji raziskave. Metode dela predstavljajo predstavitev raziskovalnih vprašanj oz. hipotez, raziskovalnega vzorca, instrumentarija, spremenljivk in analize podatkov. Rezultati naj bodo predstavljeni jasno in razumljivo. Diskusija predstavlja kritično analiziranje rezultatov in njihovo vpenjanje v širši znanstvenoteoretični kontekst.

Teoretičnoanalitični znanstveni prispevek (ki ne temelji na empirični raziskavi) naj v uvodnem poglavju jasno razloži obravnavano temo in jo umesti v širši znanstvenoteoretični kontekst. Osrednji del prispevka predstavlja širok in kritičen pregled pomembnejše znanstvene literature o obravnavani temi ter izražanje in utemeljevanje lastnih stališč.

Navajanje virov

Vire navajajte v skladu s standardom APA (American Psychological Association), pri čemer je treba upoštevati pravila navajanja virov med besedilom in na koncu prispevka (https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7#box-undefined).

Slike, tabele in ilustracije

Vse fotografije, grafe in diagrame označite kot slika in jih oštevilčite kot slika 1, slika 2, slika 3 itd. Naslov slike mora biti pod njo.

Vse tabele oštevilčite kot tabela 1, tabela 2 itd. Naslov tabele mora biti naveden nad njo.

V besedilu se morate sklicevati na vse slike in tabele in jih oštevilčiti glede na vrstni red sklicevanja.

Odgovornost avtorjev

Za vse trditve v prispevku odgovarjajo avtorji sami, zato objavljamo le polno podpisane prispevke.

Zagotavljanje etičnega ravnanja

Če prispevek temelji na raziskavi, ki vključuje posamezne osebe, mora biti razvidno, da je bila opravljena v skladu s Kodeksom etike Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.

Lektoriranje prispevkov

Vse prispevke obvezno lektoriramo. Če ob tem prihaja do večjih sprememb, uredništvo avtorju vrne prispevek v avtorizacijo.