Dejavnost – program SOUS

PROGRAM DELA SKUPNOSTI ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE SLOVENIJE ZA ODBOBJE 2016 DO 2020

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju SOUS) bo v prihodnjem obdobju izvajala dejavnosti in naloge, ki so po vsebini opredeljene v aktu o ustanovitvi SOUS.

Nekatere od predvidenih nalog predstavljajo kontinuiteto aktivnosti iz prejšnjih obdobij. Predlagani program dela je okviren in odprt za dopolnitve.

Glavne naloge in vsebine dela SOUS:

  • Sodelovanje s predlogi in dopolnitvami pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje s področja, povezanega z delovanjem članic SOUS, pri pripravi podlag in pogojev za izvajanje dejavnosti, pripravi izhodišč za izvajanje programov in storitev, pripravi normativov in standardov ter v zvezi s tem kot zainteresirana strokovna javnost aktivno povezovanje z vsemi pristojnimi ministrstvi, predvsem Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
  • Sodelovanje z vsemi glavnimi financerji programov članic SOUS, tako pri oblikovanju in podpisovanju letnih izhodišč kot pri sprejemanju dolgoročnih usmeritev, povezanih s problematiko financiranja, ter pri obravnavi vprašanj organizacije kadrov in strokovnosti dela na področju delovanja članic. Posebna pozornost skupnosti bo namenjena pripravi in sprejemu vsakoletnega programa zdravstva in sodelovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi partnerji dogovora.
  • Aktivno vključevanje v vsebinske prenove vzgojno-izobraževalnih in socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami.
  • Aktivno sodelovanje s predstavniki Vlade Republike Slovenije, organi in organizacijami, posebej s Svetom za invalide Republike Slovenije, in povezovanje s parlamentarnimi telesi Državnega zbora Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s problematiko, sorodno področjem dela SOUS.
  • Namenjanje posebne pozornosti problemom izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja delavcev, zaposlenih v zavodih in organizacijah članicah SOUS.

Pri svojem delu se bo SOUS povezoval z Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, kar posebej velja za organizacijo vsakoletnega izobraževalnega in strokovnega srečanja, izdajanje skupnih informativnih gradiv, strokovnih publikacij in nastopanje v javnosti.

SOUS se bo povezoval s sorodnimi združenji in skupaj z njimi nastopal v javnosti, če bo to koristilo njenim članicam, in sodeloval v dogovorjenih evropskih integracijah, posebej z EASPD – mednarodnim združenjem izvajalcev socialnih storitev za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

Članice SOUS bodo sodelovale tudi pri drugih skupnih nalogah, potrjenih na skupščini oziroma izvršnem odboru skupščine SOUS. Skupščina SOUS bo vsako leto sprejela konkreten načrt dela, izvršni odbor skupščine SOUS pa bo naloge konkretiziral in usmerjal njihovo izvajanje.

Glavne naloge in vsebine dela SOUS bo skupnost izvajala v okviru delovanja aktivov, izvršnega odbora in skupščine SOUS.

Ljubljana, 22. marca 2016