Člani organov Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v obdobju 2020 – 2024

PREDSEDNIK SKUPŠČINE SOUS

Samo Rumež, Center za sluh in govor Maribor

NAMESTNICA PREDSEDNIKA SKUPŠČINE SOUS

dr. Irena Ceglar, CUDV Matevža Langusa, Radovljica

IZVRŠNI ODBOR SKUPŠČINE SOUS

Ivanka Limonšek, ZUDV Dornava
Tatjana Popovič, CUDV Draga Ig
Dalija Pečovnik, CUDV Črna na Koroškem
Mirjana Česen, VDC Kranj
Iztok Suhadolnik, Sonček Zveza
dr. Špela Režun, VDC Zagorje ob Savi
Jasna Vešligaj Damiš, Center Naprej, Maribor
dr. Matej Rovšek, ZU Janeza Levca, Ljubljana
Milojka Ševšek, OŠ Gustava Šiliha Maribor
Andreja Škvarč, Vrtec Najdihojca
dr. Boris Černilec, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Goran Pavlič, CIRIUS Kamnik
Katjuša Koprivnikar, Center IRIS, Ljubljana
Peter Pal, VIZ Višnja Gora
dr. Mateja Hudoklin, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

NADZORNI ODBOR SOUS

dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje
mag. Zlatka Srdoč Majer, CUDV Dobrna
Slavko Bolčevič, VDC Tončke Hočevar
Nevenka Kus, OŠ Glazija Celje
Dr. Leonida Zalokar, Vzgojni zavod Planina

ARBITRAŽNO SODIŠČE SOUS

mag. Jasmina Breznik, VDC Polž Maribor
mag. Marko Strle, Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Karl Destovnik, Centerkontura

Ljubljana, 3. december 2020