Akt o ustanovitvi SOUS

Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS štev. 12/1991) in 68.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) so organizacije ustanoviteljice sprejele:

AKT O USTANOVITVI
SKUPNOSTI ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V
REPUBLIKI SLOVENIJI
(ČISTOPIS)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju »skupnost«) je skupnost javnih socialnovarstvenih zavodov ter drugih izvajalcev za usposabljanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Zavodi in drugi izvajalci iz prejšnjega odstavka ustanavljajo skupnost z namenom, da se zagotovi skladno in učinkovito opravljanje skupnih zadev v skupnem interesu njenih članov.

IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST SKUPNOSTI

2. člen

Ime skupnosti je: “Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji”.

Skrajšano ime skupnosti je: ” Skupnost organizacij za usposabljanje ” (SOUS).

Sedež skupnosti je: Ljubljana, Linhartova cesta 51.

3. člen

Skupnost je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Skupnost ima pravokoten pečat z napisom: ” Skupnost organizacij za usposabljanje”.

4. člen

Skupnost opravlja v skupnem interesu povezanih zavodov in drugih izvajalcev (v
nadaljevanju »člani«) naslednje dejavnosti:
22.11 Izdajanje knjig;
22.13 Izdajanje revij in periodike;
22.15 Drugo založništvo;
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
75.00 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja;
80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
85.300 Socialno varstvo;
85.320 Socialno varstvo brez nastanitve;
85.329 Druge socialne dejavnosti;
91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj;
91.120 Dejavnost strokovnih združenj;
91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij.

5. člen

V okviru registrirane dejavnosti skupnost uresničuje naslednje naloge:

(a) sodelovanje pri oblikovanju zakonov ter podzakonskih aktov s področja socialnega varstva,  dravstva, vzgoje in izobraževanja ter drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov;

(b) sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri pripravi podlag za izvajanje njihovih dejavnosti, pri pripravi izhodišč za izvajanje programov, normativov in cen storitev;

(c) sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov v odnosu do Vlade RS in pristojnih ministrstev;

(d) sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri urejanju odnosov med njimi in ministrstvi, pristojnimi za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, posebej Ministrstvom delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za visoko šolstvo in znanost, Ministrstvom za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo, pri opredeljevanju programov ter Zavodom RS za šolstvo, pri opredeljevanju programov in storitev ter zmogljivosti za njihovo izvajanje, pripravi kupnih podlag za urejanje neposrednih odnosov med člani, pristojnim ministrstvi, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodom RS za zaposlovanje pri določanju obsega potrebnih sredstev oziroma metodologije za oblikovanje cen storitev;

(e) sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov v stalnih strokovnih telesih ministrstev, organih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter strokovnih združenj in zbornic;

(f) sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri pripravljanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb;

(g) uresničevanje skupnih interesov članov v zvezi z organizacijo poslovanja in pogoji za izvajanje dejavnosti članov;

(h) sodelovanje z Društvom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in drugimi društvi, skupnostmi ali združenji v Republiki Sloveniji in sorodnimi mednarodnimi organizacijami;

(i) uresničevanje in opravljanje drugih skupnih interesov in dejavnosti.

ORGANI IN TELESA SKUPNOSTI

6. člen

Organi skupnosti so:
– skupščina,
– izvršni odbor,
– nadzorni odbor,
– arbitražna komisija.

Skupnost je za svoje delo odgovorna svojim članom. Organi, ki jih izvoli oziroma imenuje skupščina skupnosti, so za svoje delo odgovorni skupščini.

Skupščina

7. člen

Skupnost upravlja skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki članov. Vsak član ima v skupščini enega predstavnika. Vsak predstavnik ima 1 glas. Mandat predstavnikov članov traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Mandat prve skupščine prične teči od dneva konstitutivne seje skupščine. Skupščina ima predsednika in namestnika, ki se volita izmed članov skupščine za mandatno dobo 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Za svoje delo predsednik in namestnik predsednika skupščine skupnosti odgovarjata skupščini skupnosti.

8. člen

Skupščina skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika skupščine,
– voli člane izvršnega odbora skupnosti,
– voli člane nadzornega odbora in arbitražne komisije,
– sprejema statut in druge splošne akte skupnosti,
– določa politiko in temeljne usmeritve delovanja skupnosti,
– sprejema program dela, ter spremlja njegovo izvajanje,
– določi finančni načrt in sprejema zaključni račun skupnosti,
– sprejema skupne podlage za izvajanje dejavnosti in oblikovanje strokovnih izhodišč, ki jih izvajajo člani,
– ustanavlja aktive dejavnosti,
– sprejema nove člane skupnosti in ugotavlja prenehanje članstva,
– določa kriterije za članarino in način plačila članarine,
– opravlja druge naloge v zvezi z upravljanjem skupnosti.

Skupščina skupnosti zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Seje skupščine sklicuje in vodi predsednik skupščine, ki mora sklicati sejo, če to zahteva več kot polovica članov. Skupščina skupnosti odloča z javnim glasovanjem predstavnikov članov, če s statutom za posamezne primere ni določeno drugače. Seja je sklepčna, če je navzoča večina predstavnikov vseh članov, odločitve pa sprejemajo z večino glasov navzočih predstavnikov članov. Za sprejem statuta skupnosti je potrebna večina glasov predstavnikov vseh članov. Skupščina skupnosti natančneje uredi svoje poslovanje s poslovnikom, ki določi tudi izjeme in nujne primere, ko se lahko izvede dopisna seja skupščine.

Izvršni odbor

9. člen

Izvršni odbor skupnosti je izvršilni organ skupnosti in ima sedemnajst (17) članov. Sestavlja ga petnajst (15) voljenih članov in dva člana po funkciji in sicer predsednik skupščine skupnosti ter namestnik predsednika skupščine skupnosti. Člane izvršnega odbora voli skupščina skupnosti. Mandat članov izvršnega odbora skupnosti je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

10. člen

Pristojnosti izvršnega odbora skupnosti so naslednje:
– izvršuje sklepe skupščine,
– pripravlja predloge in usmeritve za odločanje na skupščini,
– pripravlja strokovne temelje politike, programa razvoja, ter organizacijo skupnosti,
– pripravlja in potrjuje predloge in stališča do posameznih vprašanj oziroma nalog skupnosti,
– pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta in drugih splošnih aktov skupnosti,
– ugotavlja pogoje za pristop novih članov in izstop članov iz skupnosti,
– imenuje stalna in občasna delovna telesa skupnosti za delo na področju dejavnosti skupnosti,
– določa višino članarine članov skupnosti
– opravlja druge naloge po pooblastilu skupščine.

Nadzorni odbor

11. člen

Za spremljanje in nadziranje dejavnosti ter finančnega poslovanja skupnosti, ima skupnost nadzorni odbor.

Nadzorni odbor sestavlja pet članov, ki jih izvoli skupščina. Mandat članov nadzornega odbora je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

Način dela nadzornega odbora podrobneje opredeljuje statut skupnosti.

Arbitražna komisija

12. člen

Za reševanje medsebojnih sporov v skupnosti, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojna arbitražna komisija.

Člane arbitražne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki članov, izvoli skupščina skupnosti za mandatno obdobje 4 let, z možnostjo enkratne ponovitve.

Naloge, pristojnosti, število članov in način dela arbitražne komisije se uredijo s statutom
skupnosti.

Zastopanje in predstavljanje skupnosti

13. člen

Kot zastopnik skupnosti nastopa vsakokratni predsednik skupščine skupnosti, ki skupnost predstavlja in zastopa nasproti tretjim osebam brez omejitev.

Pristojnosti predsednika skupščine skupnosti so predvsem naslednje:
– zastopa in predstavlja skupnost,
– sklicuje, predlaga dnevni red in vodi seje skupščine in izvršnega odbora,
– podpisuje sklepe in akte, ki jih sprejme skupščina,
– koordinira delo organov skupnosti,
– spremlja izvajanje sklepov skupščine,
– obvešča javnost o delu skupnosti,
– odgovarja za zakonitost dela in poslovanja skupnosti,
– opravlja druge naloge po pooblastilu skupščine.

Namestnik predsednika skupščine skupnosti nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti oziroma zadržanosti in ima v teh primerih enake pristojnosti kot predsednik skupnosti.

14. člen

Skupščina skupnosti in izvršni odbor lahko za izvrševanje posameznih nalog imenujeta po potrebi odbore, komisije ter občasna delovna telesa oziroma skupine.

Sestavo odborov, komisij, delovnih skupin, naloge in rok za njihovo izvršitev določita ob imenovanju.

15. člen

Zaradi povezovanja in obravnave specifičnih vprašanj strokovnega dela organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, se v okviru skupnosti organizirajo kot oblika dela aktivi posameznih skupin zavodov oziroma organizacij, članic skupnosti.

16. člen

Za administrativno-tehnično podporo delu skupnosti in njenih organov oziroma oblikam dela skupnost organizira pisarno skupnosti.

Delo pisarne skupnosti vodi po pogodbi pooblaščena organizacija, ki jo z njo sklene izvršni odbor skupnosti.

17. člen

Statut skupnosti podrobneje določa organizacijo skupnosti in pristojnosti njenih organov, kakor tudi način izvolitve njihovih članov.

ČLANSTVO V SKUPNOSTI

18. člen

Člani skupnosti so javni socialnovarstveni zavodi ter drugi izvajalci iz 68. a člena Zakona o socialnem varstvu, ki v Republiki Sloveniji opravljajo usposabljanje oseb s posebnimi potrebami.

Vključitev novih članov skupnosti je mogoča na podlagi pristopne izjave organa upravljanja kandidata, na podlagi katere skupščina skupnosti sprejme ugotovitveni sklep o pristopu novega člana.

Pravice in obveznosti članov veljajo za novega člana takoj po sprejemu ugotovitvenega sklepa iz prejšnjega odstavka.

19. člen

Članstvo v skupnosti preneha z izstopom, z izključitvijo člana ter v primeru, če član preneha z delovanjem.

Statut skupnosti podrobneje določa pogoje za prenehanje članstva.

20. člen

Sklep o prenehanju članstva zaradi kršitve določil statuta skupnosti sprejme skupščina skupnosti na predlog izvršnega odbora.

SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA SKUPNOSTI

21. člen

Sredstva, ki so potrebna za začetek dela skupnosti ter za druge aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem, vključno s stroški za vpis akta o ustanovitvi v sodni register, zagotovijo člani s članarino v sorazmerju s številom varovancev v posameznem zavodu oziroma pri izvajalcu.

Sredstva za delovanje skupnosti in za opravljanje skupnih zadev za člane v okviru registrirane dejavnosti skupnosti zagotavljajo člani s članarino. Višino članarine, način njenega plačevanja in način dodelitve stroškov za opravljanje skupnih zadev dogovorijo člani s pogodbo.

FINANCIRANJE SKUPNOSTI

22. člen

Dejavnost skupnosti se financira iz:
– članarine članic,
– donacij, daril in volil,
– prispevkov sponzorjev,
– lastne dejavnosti,
– plačil storitev, ki jih po naročilu članov opravlja in izvaja skupnost ter
– drugih virov.

23. člen

Osnovni kriterij za določitev višine članarine je število varovancev v posameznem zavodu oziroma pri drugem izvajalcu, ki je član skupnosti.

Izvršni odbor skupnosti določi višino članarine na podlagi sprejetega delovnega in finančnega načrta za tekoče leto.

Obseg in višino plačila posameznih storitev, ki jih opravlja in izvaja skupnost za člane, določa izvršni odbor skupnosti.

ODGOVORNOST SKUPNOSTI IN ČLANOV ZA OBVEZNOSTI SKUPNOSTI

24. člen

Skupnost je dolžna uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je skupnost odgovorna svojim članom.

25. člen

Skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Člani skupnosti odgovarjajo za obveznost skupnosti solidarno do višine vloženih sredstev v
skladu s tem aktom.

JAVNOST DELA, POSLOVNA TAJNOST IN REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Delo skupnosti je javno. Za obveščanje javnosti o delu skupnosti je pristojen predsednik skupščine oziroma oseba, ki jo za to pooblasti.

27. člen

Medsebojne spore člani rešujejo sporazumno. Če spora ni mogoče rešiti z dogovorom, se spor prepusti v reševanje arbitražni komisiji.

28. člen

Poslovna tajnost so listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju z interesi skupnosti oziroma interesi ali ugledom članic in jih kot take določi izvršni odbor skupnosti.

PRENEHANJE DELOVANJA SKUPNOSTI

29. člen

Skupnost preneha delovati, če ustanovitelji sprejmejo akt o prenehanju skupnosti, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje skupnih zadev, zaradi katerih je bila skupnost ustanovljena, kakor tudi smiselno iz drugih razlogov, ki jih zakon določa za prenehanje zavoda.

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Statut in drugi splošni akti skupnosti morajo biti sprejeti v dvanajstih mesecih od sprejema tega akta.

31. člen

Ta akt je začel veljati dne 27 julija 2004, ko je Vlade Republike Slovenije sprejela soglasje k Aktu o ustanovitvi Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Ljubljana, 3. december 2020

Predsednik skupščine SOUS:
Karl Destovnik


Številka: 01/2004

Datum sprejetja Akta o ustanovitvi Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji: 30. marec 2004, 17. julij 2004, 24. november 2004, 24. maj 2007, 21. maj 2008, 23. april 2018 in 3. december 2020.

Soglasje Vlade Republike Slovenije k Aktu o ustanovitvi Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji: 27 julij 2004.