Člani organov Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v obdobju 2020 – 2024

PREDSEDNIK SKUPŠČINE SOUS

dr. Matej Rovšek, Center Janeza Levca, Ljubljana

NAMESTNICA PREDSEDNIKA SKUPŠČINE SOUS

Tatjana Popovič, CUDV Draga Ig

IZVRŠNI ODBOR SKUPŠČINE SOUS

Ivanka Limonšek, ZUDV Dornava
Helena Kos, CUDV Matevža Langusa, Radovljica
Dalija Pečovnik, CUDV Črna na Koroškem
Mirjana Česen, VDC Kranj
Iztok Suhadolnik, Sonček Zveza
dr. Špela Režun, VDC Zagorje ob Savi
Jasna Vešligaj Damiš, Center Naprej, Maribor
dr. Matej Rovšek, ZU Janeza Levca, Ljubljana
Milojka Ševšek, OŠ Gustava Šiliha Maribor
Andreja Škvarč, Vrtec Najdihojca
Bernarda Kokalj, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Goran Pavlič, CIRIUS Kamnik
Romana Kolar, Center IRIS, Ljubljana
Peter Pal, VIZ Višnja Gora
dr. Mateja Hudoklin, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

NADZORNI ODBOR SOUS

dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje
Breda Božnik, CUDV Dobrna
Slavko Bolčevič, VDC Tončke Hočevar
Nevenka Kus, OŠ Glazija Celje
Dr. Leonida Zalokar, Vzgojni zavod Planina

ARBITRAŽNO SODIŠČE SOUS

mag. Jasmina Breznik, VDC Polž Maribor
Anja Cerkvenik, Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Karl Destovnik, Centerkontura

Ljubljana, 3. december 2020