Projekt Šola enakih možnosti

O projektuZakonodaja in praviceJavni zavodiCivilna družba-organizacijePodporne tehnologije, pripomočkiPodprojektiKonzorcij partnerjev

Šola enakih možnosti

uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2009, 2010 in 2011 (II)

 

Projekt z naslovom “Šola enakih možnosti – uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2009, 2010 in 2011 (II)” (v nadaljevanju projekt) je pripravljen, oblikovan in izveden v okviru javnega razpisa Uvajanje konceptov, strategij ter novih načinov in oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Projekt sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

 

Namen javnega razpisa je bil razviti izvedbene kurikule, oblike in načine izpbraževanja, ki bodo prilagojeni otrokom s posebnimi potrebami, in to ne samo na ravni osnovne, temveč tudi srednje šole. Za učence s posebnimi potrebami je bilo treba razviti tudi oblike usposabljanja za življenje in delo. Področja javnega razpisa so bila:

  • Različne aktivnosti in metode dela z učenci s posebnimi potrebami;
  • Nove oblike in načine izvajanja programa usposabljanja za življenje in delo;
  • Aktivnosti za uspešnejšo inkluzijo;
  • Nove strategije dela z otroki v predšolskem obdobju na področju komunikacijskih motenj ter uvajanje metod sistema komunikacije z izmenjavo slik v razvoju oddelkov vrtcev;
  • Nove strategije dela z učenci z posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolske programe;
  • Vzpostavitev informacijskih središč.

Projekt se je začel 1. septembra 2009 in zaključil 31. marca 2013.

Zakonodaja in pravice

Osebam s posebnimi potrebami se zagotavljajo posebne pravice, da bi se lahko enakovredno z drugimi vključevale v delo in zaposlitev, šolanje in usposabljanje ter živele polno enakovredno življenje v družbi. Večina zakonodaje je sprejeta na državni ravni, ki vključuje tudi mednarodne dokumente, manjši del pa urejajo tudi lokalne skupnosti. V zadnjem času je poudarek na novih pristopih integracije in inkluzije, ki pomenita, da se posameznikom zagotavlja možnost izbire in vključevanje oseb v običajno okolje pa naj si bo to v okviru zaposlovanja, šolanja, varstva, preživljanja prostega časa in življenja kot takega. To je odgovor na prejšnji sistem »izločanja« v poseben šole, delavnice, centre in podobno.

Zdravje
Delo in zaposlitev
Vzgoja in izobraževanje
Socialno varstvo
Vsakdanje življenje

Javni zavodi

Izvajalci za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, delo in varstvo oseb s posebnimi potrebami:

1. OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

SeznamPDF

2. ZAVODI ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

SeznamPDF

3. RAZVOJNI ODDELKI 2010/11

SeznamPDF

4. SOCIALNO VARSTVENI ZAVODI ZA USPOSABLJANJE

SeznamPDF

5. VARSTVENODELOVNI CENTRI

SeznamPDF

Vzgoja in izobraževanje
Zdravje
Delo in zaposlovanje
Socialno varstvo

Civilna družba-organizacije

Civilna družba ima velik pomen za osebe s posebnimi potrebami, saj jim omogoča na vseh ravneh boljšo integracijo in dostojno življenje. Predvsem so to društva, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami in s tem omogočajo njihovo medsebojno druženje, sodelujejo pri odpravljanju različnih ovir v družbi, nudijo pomoč pri uveljavljanju potreb teh oseb, jih usposabljajo za samopomoč, sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov in prepisov, predstavljajo, varujejo in uveljavljajo pravice oseb,se povezujejo med seboj na državni in mednarodni ravni idr.

Invalidske organizacije

Invalidske organizacije so po pravnem statusu društva, ki so ustanovljena za pomoč invalidom (osebam s posebnimi potrebami). Status invalidske organizacije podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kadar so redni člani društva invalidi in njihovi zakoniti zastopniki, društvo izvaja socialne programe ter ima strokovno usposobljen kader. Poseben status reprezentativne invalidske organizacije pridobijo tisti, ki vključujejo v večji meri invalide oz. osebe s posebnimi potrebami (33 % vseh). Pretežno se ustanavljajo po specifičnih namenih ali kategorijah oseb, ki imajo posebne potrebe.

Humanitarne organizacije

Po statusni obliki so društva ali zveze društev , v katerih njihovi člani po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega varstva. Pretežno se ustanavljajo po specifičnih namenih ali kategorijah oseb, ki imajo posebne potrebe.

Druge organizacije

To so društva, ki nimajo statusa invalidske ali humanitarne organizacije vendar delujejo tudi na tem področju.

Podporne tehnologije, pripomočki

 

Z razvojem znanosti in zlasti informacijsko-komunikacijskih tehnologij se odpirajo številne nove možnosti in načini za premagovanje ovir za invalide, ki bodo v prihodnje zagotovo vključene med ukrepe za zagotavljanje dostopnosti za invalide. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija namreč omogoča, da so invalidne osebe manj odvisne od tuje pomoči, da so vključene v »normalno« življenje drugih ljudi (neinvalidov), da se počutijo varnejše in samostojnejše. Pomembno vlogo imajo pri tem podporne tehnologije.

Študija
pdficon_large

Gibline in fizične prizadetosti

Podporni ukrepi za gibalno ovirane
pdficon_large

 

Pripomočki za slepe in slabovidne

Povezava do pripomočkov za slepe in slabovidne

Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne

 

  • Pripomočki za gluhe
  • Podporne tehnologije in drugi tehnični pripomočki za osebe z okvaro sluha in govora