revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 1996

Vsebina

Egidija Novljan
Uvodnik


I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 
Branka D. Jurišič
Zakaj so pridni pasivni, poredni pa aktivni?
Prispevek k razumevanju modifikacije vedenja

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Egidija Novljan
Izobraževanje strokovnjakov za delo z osebami s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v R Sloveniji

Mirko Galeša
Potrebe prakse po dopolnjevanju in prilagajanju študija defektologije

Edda Colcergnan
L'integrazione scolastica degli alunni disabli

Uve Jürgensen
Das Sonderschulwesen in Kärnten

Darko Opara
Mobilna specialno pedagoška služba kot oblika pomoči otrokom z učnimi težavami v OŠ

Miran Čuk
Vloga tima pri reševanju problema

Mira Oberman-Babić, Ines Joković-Turalija
Stavovi učenika redovne škole prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika oštećena vida i uloga defektologa u procesu njihove transformacije

Dora Jelenc
Uporaba testa hitrega avtomatiziranega poimenovanja v procesu začetnega branja

Simona Tancig
Sodelovanje učitelja in koordinatorja

Marija Kavkler
Vloga koordinatorja za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v OŠ
 

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Slava Horvat
Principi obravnave in detekcije otrok s posebnimi potrebami v redni OŠ

Mojca Lipec
Odkrivanje težav na področju branja z razumevanjem

Suzana Pulec
Obravnava težav pozornosti in koncentracije

Ingrid Žolgar
Slabovidni učenec v redni OŠ

Sonja Brezničar, Simon Veng
Vloga defektologa-specialnega pedagoga za motnje vedenja in osebnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu na OŠ pri prehodnem mladinskem domu v Ljubljani

Nevenka Vidmar, Nevenka Kos, Valentin Kralj
Vloga mobilnega specialnega pedagoga v OŠ dr. Slavka Gruma iz Zagorja ob Savi

Tanja Mlakar Štebih
Koncept in doktrina vključevanja gluhih in naglušnih otrok v redne oblike izobraževanja

Bojana Mirtič, Olga Duh
Defektolog na OŠ pomaga pravim učencem

Zdenka Kolbe
Kako in za koga smo organizirali mobilno specialno pedagoško službo

Karolina Fajfar
Pomoč otroku, ki ima večje težave pri začetnem opismenjevanju

Anamarija Remiaš
Skupina za samopomoč
Predstavitev alternativne oblike dela s starši z uporabo Geštalt terapije

Hermina Bavčar, Adela Lovrenčič
Vaje motorike, orientacije in smeri – MOS

Alenka Perko, Roman Brvar
Predstavitev računalniške opreme za slepe in slabovidne in prikaz dela na računalniško vodeni avdio-taktilni tabli za slepe osebe NOMAD

 
IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE


Branka D. Jurišič
Ocena Knjige metoda modifikacije vedenja