revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / April 1997

Vsebina 

Stane Košir
Uvodnik
 

I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Branka D. Jurišič
Mislim, torej...se lahko tudi vedem
Spreminjanje motečih oblik vedenja s spreminjanjem iracionalnih prepričanj
I think...therefore I act like that

Srečko Šalamun
Stopnja socializacije pri osebah z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju
Socialization level of persons with moderate and severe disorders in mental development

Patricija Peršolja
Socialni položaj integriranih učencev s slušno motnjo v slišečem razredu
Social status of mainstreamed hearing impaired pupils

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI


Egidija Novljan
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v svetu in pri nas

Alenka Golob
Vseživljenjsko učenje – pravica in možnost za odrasle osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju

Majda Schmidt
Učne težave – definicije, modeli

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Jožica Grubelnik, Marijan Trontelj, Anita Požin
Ob poti k integraciji

Tanja Majer
Integracija gluhih in naglušnih otrok v predšolskih oddelkih Centra za usposabljanje slušno in govorno motenih v Mariboru

Jasna Krump
Psihološka diagnostika razvojnih disfazij

Tugomirka Vizjak-Kene
Predšolska skupina logopatov

Marija Meolic
Individualna obravnava otroka s težjo govorno napako

Klavdija Ambrožič
Logopedski oddelki v osnovni šoli Centra za usposabljanje slušno in govorno motenih v Mariboru

 
IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE


Martina Ozbič
Sosičev kratki roman ''Balerina, Balerina''

Dora Jelenc
Mnenje o knjigi ''Učenci s težavami v razvoju in pri učenju v osnovni šoli'' vodnik za specialne pedagoge, ki delajo z učenci s težavami v razvoju in pri učenju v osnovni šoli

 
V. OBVESTILA, INFORMACIJE

 
Ugotovitve in priporočila strokovnega simpozija na temo ''Uresničevanje integracije v praksi''