revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 1996
 

Vsebina 

Egidija Novljan
Uvodnik


I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 
Ana Bajc
Govorne motnje otrok s cerebralno paralizo v Centru za usposabljanje invalidnih otrok ''Janka Premrla Vojka'' Vipava
Speech Disorders of Cerebral Palsy Children in the Center for Physically Handicapped Children ''Janka Premrla Vojka'' Vipava

Stane Košir
Učinki dvojezičnega usposabljanja gluhih na njihovo komunikacijo
Effects of Bilingual Training on the Communication of Deaf Children


II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Milenko Rosić
Prispevek k analizi in koncepciji razvoja skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju s posebnim poudarkom na odraslih osebah

Tatjana Somrak
Organizacija mobilne specialne pedagoške službe in stališča ravnateljev rednih ustanov do vključevanja otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami

Dušan Kuhar
Integrirani, a osamljeni

Alenka Levec
Oblike integracije gluhih in naglušnih otrok v Zavodu za usposabljanje slušno in govorno motenih v Ljubljani

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Majda Knehtl
Mednarodni program izobraževanja v Nemčiji za področje sociale, rehabilitacije in dela z mladino

Jana Škvor
Posebnosti sodelovanja in dela s starši gluhih in naglušnih otrok osnovnošolske starosti – II. del

Marija Kerndl
Otroci z motnjami pozornosti in koncentracije

Marija Kuzman
Tudi moj rezultat bo pravilen

Nevenka Kolarič
Motnja branja in pisanja

Ester Plešnik
Otroci s specifičnimi učnimi težavami

Nada Južnič
Mobilna specialno pedagpška služba na osnovni šoli

 
IV. OBVESTILA INFORMACIJE

 
Jug Markič Ljubomira
Dan defektologov Slovenije v Novi Gorici

Anton Rop
Govor na 9. srečanju Društva defektologov Slovenije

Mirko Galeša
Tranzicija invalidskega varstva v Republiki Sloveniji
Nagrade in priznanja za inovacije na področje usposabljanja, življenja in invalidov za leto 1996

 
V. OBVESTILA, INFORMACIJE