revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / December 2002

Vsebina  

Egidija Novljan
Uvodnik

 
I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI

 
Snežana Sadiković
Nekatere družbeno-demografske značilnosti družin z gluhim/naglušnim učencem in njihov vpliv na učno uspešnost
Some sociodemographic characteristic of the deaf pupils famillies and their affecting to success in the learning

 
II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

 
Natalija Vahčič
Socialno izključeni otroci

Ivan Škoflek
Kritični pogled na poimenovanje motenj vedenja in osebnosti v šolski zakonodaji

Simona Tancig
Sodobni kognitivni pristopi k oblikovanju programov

Egidija Novljan
Ekonomski vidiki pri uresničevanju inkluzije

Milena Košak Babuder
Vpliv revščine na otrokov psihosocialni razvoj in učno uspešnost

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

 
Nina Schmidt
Kulturni dan v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani

Jože Erjavec, Nicole Kuplenik, Živa Peljhan, Petra Rezar, Vida Snedec Gerkman, Matevž Stanovnik, Nataša Strah, Katja Tavčar Lavrenček, Erika Uršič
Delo s starši v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana

Marko Kalan
Kako lahko v razredu pomagam učencu z učnimi težavami pri matematiki

 
IV. OBVESTILA

 
Karl Destovnik
Drugi kongres Društva defektologov Slovenije je za nami

Plan dela Društva defektologov Slovenije za obdobje 2002-2006