revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / September 1998


Vsebina

Uvodnik

I. RAZISKAVE IN TEORETIČNI PRISPEVKI

Majda Schmidt, Branka Čagran
Kako poteka vzgojno-izobraževalna integracija otrok z motnjo sluha v osnovno šolo: Evalvacija in spremljanje modela integracije
The process of educational integration of hearing impaired children into the primary school: evaluation and supervision of the integration model .

Erna Žgur Černigoj
Ugotavljanje odnosa med uspeSnostjo nevrofizioterapije in uspešnostjo v šoli
Defining the connection between the achievements of neurophysiotherapy and school achievement

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI

Alenka Kobolt
Posebnosti pri usmerjanju otrok z motnjo vedenja osebnosti

Dora Jelenc
Fleksibilnost defektološke diagnostike

Darko Opara
Kako do skupne diagnoze

Marijan Lačen
Posebnosti pri usmerjanju otrok z motnjo v duševnem razvoju

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO

lvo Gerbec, Mojca Florjančič, Panda Raič
Sodelovanje tifiopedagoga in oftamologa v strokovni skupini

Kararina Oblak vIdic
Bralno - napisovalne motnje pri slabovidnih

Ivo Gerbec
Temeljna znanja, ki so v pomoč pri usmerjanju slepih otrok v ustrezne programe

IV. MNENJA, OCENE, RECENZIJE

Majda Končar
Vseživljensko uČenje, knjiga iz zbirke NaŠa pot - recenzija

OBVESTILA, INFORMACIJE

Pripombe in dopolnitve Društva defektologov Slovenije k predlogu zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Navodila za oblikovanje znanstvenih in drugih strokovnih prispevkov za objavo v Defektologici Slovenici