revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA / September 2003

Vsebina 

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Franc Smole
Dejavniki dobrih govorno-jezikovnih sposobnosti otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
Factors of good speech-language abilities of the mild mentally retarded children
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI
 

Majda Končar
Brain Gym: vzpodbujanje senzomotorične integracije preko treh dimenzij gibanja

Marko Strle
Metakognicija v učnem procesu: motivacijske strategije pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami

Roswita Strittmatter
Splošni vidiki socialnega učenja otrok in mladostnikov z okvaro vida – prevod Lucija Maršič

 
III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO


Tugomira Vizjak Kure, Doroteja Bedök
Program vzpodbujanja razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika v predšolski integracijski skupini na Centru za sluh in govor Maribor

Katja Bucik
Plesno gibalna terapija pri otrocih z motnjami komunikacije

Andreja Vovk, Staša Raner
Gibalno ovirani učenci in računalnik – računalniške prilagoditve in šolsko delo

Natalija Augustinovic, Mateja Rožanc Vlah
Doživljajsko pedagoški projekt z otroki in mladostniki s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ''Spoznaj me''

Irena Borštnik
Usposabljanje oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju za delo v kmetijstvu

 
IV. OBVESTILA

 
Alenka Šelih
Aktivna Evropa 2003: človekove pravice ljudi z motnjami v duševnem razvoju (mednarodni kongres Inclusion Europe, Tallinn, Estonija, 8-10 maja 2003)

Marijan Lačen
Nič o nas brez nas

Lidija Kastelic
Zaključki okrogle mize Mesto in vloga defektologa

 
V. DIPLOMSKE NALOGE

 
Diplomske naloge