revija DEFEKTOLOGICA SLOVENICA SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA / September 2004

Vsebina
 

Egidija Novljan
Uvodnik
 

I. RAZISKOVALNI IN TEORETIČNI PRISPEVKI
 

Majda Končar, Martina Lakič
Znamenje stresa pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
Symptoms of stress in students with a mild disorder in mental development

Milena Košak Babuder
Preverjanje vpliva revščine na učno uspešnost in socialno vključenost otrok
Examining the influence of poverty on children's academic achievment and social inclusion
 

II. STROKOVNI IN PREGLEDNI ČLANKI
 

Marko Strle
''(Od)rešitev problemov'' – raba (meta)kognitivnih metod in strategij v učnem procesu
 

III. IZ PRAKSE ZA PRAKSO
 

Brigita Nojič
Stališča staršev do spolnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju

Mateja Korošec, Diana Vali
Rehabilitacija oseb po poškodbi glave

Janka Krautberger
Motorična delavnica v vrtcu Mladi rod v Ljubljani

Matej Peljhan, Breda Leskovšek
Starši – ali jim znamo prisluhniti

Alenka Vidgaj
Vključitev Brain gym aktivnosti v delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju

Marjeta Škrlj
Boccia – prilagojeno balinanje za gibalno ovirane osebe

Zvonka Novak
Prehod od zaprtosti do integracije na področju zaposlitve pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju

Slavica Tratnjek, Petra Hameršek
Vloga specialnega pedagoga v posebnem socialnem zavodu

Amelija Mozetić Hussu, Vesna Frančič
Skupina otrok z več motnjami v strnjenih oblikah

 
IV. OBVESTILA

 
Lidija Kastelic
Usmerjanje oseb z posebnimi potrebami in vključevanje v programe

Karl Destovnik
Delo Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v obdobju 2000-2004


V. KNJIŽNE NOVOSTI